Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek a WIFI Hungária Oktató és Továbbképző Intézet (székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 24., cégjegyzékszáma: 01-09-708254;) mint Képző Intézmény - továbbiakban Képző Intézmény - által kiadott ajánlatokkal összhangban értelmezendők, és a felek egyéb megállapodása hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak.

Jelen Általános Szerződési Feltételektől történő bármely eltérés csak Képző Intézmény és Megrendelő által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Felnőttképzési törvény Szolgáltatási Szerződés megkötésekor hatályos rendelkezései, valamint a Magyarország ezen időpontban hatályos egyéb, az adott kérdésben irányadó jogszabályai alkalmazandóak.

Képzések megrendelése

Képző Intézmény (igény esetén) Szolgáltatási szerződést köt Megrendelővel a konkrét képzés megrendelésére vonatkozóan. Szolgáltatási szerződés megkötése hiányában, jelen ÁSZF, valamint a Megrendelő által elfogadott Képzési ajánlat tartalma érvényesül és alkalmazandó. Nyílt képzések esetén a jelentkezés, az ajánlat elfogadása Szolgáltatási Szerződésnek minősül, és jelen ÁSZF szabályai a Felek jogviszonyára értelemszerűen alkalmazandóak.

Képző vállalásai

Képző Intézmény vállalja, hogy a Megrendelő Képzésben Résztvevő munkavállalói számára a képzést magas színvonalon elvégzi, az elvégzett feladatok szakszerűségéért felelősséget vállal.

A képzésekkel összefüggő tananyagokat, oktatási segédleteket, (amennyiben ilyen felmerül) a Képzésben Résztvevők számára véglegesen átadja.

Igény szerint színvonalasan felszerelt oktató termet biztosít a vállalt feladatok ellátására megfelelő berendezéssel és felszereléssel.

Felnőttképzési törvény

Képző Intézmény kijelenti, hogy a jelen szerződés körébe tartozó tevékenységek elvégzéséhez valamennyi hatósági engedéllyel, továbbá megfelelő szakképesítéssel rendelkezik.

A 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény nyomán, valamennyi képzést, tréninget (amely Képző Intézmény által szervezetten megvalósuló kompetencia fejlesztést céloz meg) egy arra létrehozott online felületen a Képző Intézménynek be kell jelentenie.  Képző Intézmény feladatai közé tartozik többek között ezen képzési adatszolgáltatás, a képzésben résztvevő személyes adatainak kezelése és lejelentése, tájékoztatás, a képzésben résztvevőkkel felnőttképzési szerződés kötése. Jelen előírások teljesítésének feltétele a Képzésben Résztvevő személyes adatainak megadása.

Adatbiztonság és titoktartás

Képző intézmény Adatkezelési szabályzattal rendelkezik. Képző Intézmény ezen szabályzat 4. fejezetében megjelölt személyes adatokat kezeli, az ott meghatározott jogszabályi felhatalmazás alapján.

Képző Intézmény kijelenti, hogy tevékenysége során tudomására jutott mindennemű információt üzleti titokként kezel. Ezeket - a kötelező adatszolgáltatás kivételével – harmadik személy tudomására nem hozza.

Megrendelő a Képző Intézménytől a képzési tevékenysége teljesítésével összefüggésben átvett dokumentumokat, okiratokat, a megszerzett ismereteket kizárólag saját munkavállalói tekintetében jogosult felhasználni.

A képzés során a Képzésben Résztvevő számára átadott tananyag, oktatási segédlet a Képző Intézmény, illetve esetenként a képzést megtartó személy szellemi alkotása, ezért ennek bármiféle, akár részleges vagy kivonatos sokszorosítása, feldolgozása, illetve nyilvánosságra hozatala, átadása kizárólag a jogtulajdonos előzetes, kifejezett, írásbeli engedélye alapján lehetséges.

Tájékoztatás és kapcsolattartás

Képző Intézmény Megrendelőt tevékenységéről és a szerződésben rögzített feladatok elvégzésével kapcsolatos ügyek állásáról folyamatosan, illetve a Megrendelő kívánságára bármikor tájékoztathatja.

Képző Intézmény kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítését Megrendelő ügyvezetője, illetve az általa erre felhatalmazott képviselője jogosult ellenőrizni, azt jóváhagyni.

Felek egyezően rögzítik, hogy a képzés lebonyolítása során Képző Intézmény más személy közreműködését is igénybe veheti.

Továbbá amennyiben Megrendelő másként nem rendelkezik, a Képző Intézmény ajánlatának elfogadásával hozzájárul, hogy Képző Intézmény Megrendelő cégnevének és a képzés témájának megjelölésével az együttműködés tárgyát képező tevékenységet/képzést Referencialistáján feltüntesse.

Módosítási, lemondási feltételek

Felek megállapodnak abban, hogy a képzések Megrendelő általi lemondására a képzések előtt 10 munkanappal, írásban vagy elektronikus úton, e-mailen van lehetőség. Ezen határidő lejárta után, de legkésőbb a képzés kezdete előtt 5 munkanappal érkező írásbeli lemondás esetén a Képző Intézmény jogosult a képzési díj 50%-ának kiszámlázására. A képzések kezdete előtt 5 munkanapnál rövidebb határidővel történő lemondás esetén a Képző Intézmény a képzési díj teljes összegének kiszámlázására jogosult. Megrendelő fentiekben maghatározott lemondó nyilatkozata a Szolgáltatási Szerződéstől történő elállásnak minősül. A fentiekkel esik egy tekintet alá az, ha a nyílt képzésre bejelentett személy részvételét mondja le a Megrendelő, illetve amennyiben e személy a képzésen előzetes bejelentés nélkül nem jelenik meg. Szintén ezen ponttal esik egy tekintet alá az, amikor a már megkezdett képzési folyamat a Megrendelő kérése nyomán félbe szakad, nem folytatódik, nem valósul meg. Amennyiben a folytatásra az indulást követően egy éven belül nem kerül sor, Képző intézmény jogosult az igénybe nem vett tréningek össz- bruttó díj 50%-nak kiszámlázására. A Képző Intézmény fentiek szerinti követelése bánatpénznek tekintendő, és a Felek a Szolgáltatási Szerződés megkötésével egyben kijelentik azt, hogy a bánatpénz nagysága a Képző Intézmény költségeire, elmaradt hasznára tekintettel került megállapításra, és azt, hogy a Felek ezt arányosnak és méltányosnak tekintik és kölcsönösen elfogadják.

Amennyiben a Képző intézmény ajánlatában mennyiségi kedvezményt jelöl meg, abban az esetben Megrendelő akkor jogosult az ajánlatban szereplő kedvezményes képzési díjra, amennyiben valamennyi vállalt képzési/tréningnapot megrendeli és a vállalt határidőre megvalósítja.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a körülmények úgy kívánják, lehetőséget biztosítanak arra, hogy a képzés időpontját megváltoztassák, azt egy későbbi időpontban megvalósítsák. A képzés ilyen irányú módosítását Felek egymás felé elvárt időn belül, de legkésőbb a képzés tervezett megvalósítása előtt 10 munkanappal jelzik. Ez esetben Felek bárminemű szankcionálás nélkül a képzést elhalaszthatják, azonban kötelesek a képzés új időpontját legkésőbb egy héten belül kijelölni.

Számlázás és a képzési díj teljesítése

A képzési díj összegét Megrendelő számla ellenében, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles átutalni a Képző Intézmény részére. Kivéve, amennyiben a Szolgáltatási szerződés más határidőt határoz meg.  A képzési díj akkor minősül kiegyenlítettnek, amikor a számla teljes ellenértéke a Képző Intézmény számlában megjelölt bankszámláján jóváírásra kerül. Késedelmes fizetés esetére a Képző Intézmény a Szolgáltatási Szerződés megkötéskor hatályos PTK rendelkezések szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámolni, jogosult továbbá arra, hogy a Megrendelőtől a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló irányelvet átültető jogszabályban meghatározott összeg megfizetését követelje.

A Képző Intézmény a Szolgáltatási Szerződés megsértésért, amennyiben az, illetve jelen ÁSZF máskép nem rendelkezik maximum a szolgáltatási díja nagysága erejéig terjedő kártérítéssel tartozik.

Felmondás

A Szolgáltatási Szerződést szerződő felek közös megállapodásukkal, egyező akarattal írásbeli formában megszűntethetik, illetve felbonthatják. A Megrendelő a PTK vállalkozási szerződésekkel kapcsolatos rendelkezései szerint gyakorolhatja elállási, felmondási jogát azzal a kiegészítéssel, hogy e tárgyban jelen ÁSZF 3. pontjában foglaltakat megfelelően kell alkalmazni. Több képzésre / egy adott időtartamra megkötött Szolgáltatási Szerződés esetén az adott szerződés a fentiektől eltérően, vagy azt kiegészítően határozhatja meg a Megrendelő felmondása / elállása esetén irányadó szabályokat.  Abban az esetben, ha a Felek a Szolgáltatási Szerződést olyan tartalommal kötik meg, hogy a Képző Intézménnyel szerződő fél egy meghatározott időszakon belül legalább meghatározott számú képzést vesz igénybe, illetve legalább meghatározott számú személyt jelent be nyílt képzésre, és e fél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a nyílt képzésre bejelentett személy(ek) a képzésen nem jelennek meg, illetve a fél a Szolgáltatási Szerződést nem a Képző Intézménynek felróható okból felmondja, vagy attól eláll, akkor a Képző Intézmény jogosult arra, hogy az igénybe nem vett képzések Szolgáltatási Szerződés alapján megállapítható díját bánatpénzként a vele szerződő Félnek kiszámlázza. A Felek a Szolgáltatási Szerződés megkötésével egyben kijelentik azt, hogy a bánatpénz nagysága a Képző Intézmény költségeire, elmaradt hasznára tekintettel került megállapításra, és azt, hogy a Felek ezt arányosnak és méltányosnak tekintik és kölcsönösen elfogadják.

Szerződés módosítása

Jelen szerződési feltételek alapján kötött Szolgáltatási Szerződést érintő bármely közlés vagy módosítás csak írásban érvényes, eredeti okirat személyes átadásával, vagy a másik fél által külön, kifejezett nyilatkozattal visszaigazolt e-mailben, vagy ajánlott levélpostai küldeményként a másik fél Szolgáltatási Szerződésben meghatározott címére megküldve.

Jogvita

A jelen szerződési feltételek alapján megkötött szerződésekre a magyar anyagi jog rendelkezéseit kell alkalmazni. A vitás kérdéseket felek először megpróbálják békés megegyezés útján rendezni. Amennyiben 15 napon belül nem tudnak egyezséget kötni, akkor bármely Fél jogosult a Polgári Perrendtartás szerint illetékes bíróság előtt keresetet indítani a másik fél ellen. Abban az esetben, ha a Képző Intézménnyel szerződő fél személyes joga nem magyar, a Felek a Szolgáltatási Szerződés aláírásával kifejezetten megállapodnak a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságában.

Megrendelő a Szolgáltatási szerződés aláírásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, megértette, azokat kifejezetten elfogadja, és nyilatkozik arról, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit tisztességesnek, világosnak, egyértelműnek tartja.

Budapest, 2022.01.03.